Sede electrónica Ayuntamiento de Abegondo

16:49:05 Viernes 1 de julio 2022
Estás en:

Información

ANUNCIO: Constitución da mesa para eleccións a representantes das funcionarias e funcionarios do Concello de Abegondo

09/12/2019

Comunicado ao Concello o propósito de celebrar eleccións por UGT [promotores das eleccións] en data 10.12.2019, de conformidade co artigo 7.1 do Regulamento de eleccións a órganos de representación do persoal ao servizo da Adminsitración Xeral do Estado aprobado por Real Decreto 1846/1994,de 9 de setembro, sométese a información pública [taboleiro/sede electrónica]. Devandito preaviso estará exposto ao público até o inicio do proceso electoral. Abegondo, 03.12.2019 O alcalde presidente José Antonio Santiso Miramontes, asdo.


Justificantes de Publicación: