Sede electrónica Concello de Abegondo

03:40:13 Domingo 20 de xuño 2021
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios


Amósanse os 100 anuncios máis recentes; use o buscador para localizar outros.

Convocatoria de prazas de brigada de prevención de incencios forestais 2021

18/06/2021

Comunícase que por medio da Resolución da Alcaldía do 17/06/2021 (Expte. TEDEC número: 2021/G003/000226) aprobáronse as bases de selección para a contratación laboral temporal das persoas traballadoras que integrarán a brigada de prevención e defensa contra incendios forestais no exercicio 2021, conforme ao convenio de colaboración asinado coa Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia.


Anuncio: rendición da Conta Xeral 2020

18/06/2021

Formada e rendida a Conta Xeral do Orzamento desta Entidade correspondente ó exercicio de 2020, integrada polas Contas e Estados a que fai referencia o artígo 209.1 del RDL 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. Durante quince días hábiles e os oito seguintes, contados a partir do seguinte ó de inserción do presente anuncio no BOP, co obxeto de que os interesados lexitimados poidan examinala e formular por escrito os reparos e observacións que se estimen pertinente.


Anuncio: aprobación inicial modificación crédito 5/2021

18/06/2021

O Pleno desta Corporación aprobou na sesión realizada o día 3 de xuño de 2021 o expediente de modificación de créditos MC 5/2021 de suplemento de crédito e crédito extraordinario, dentro do vixente Orzamento Municipal.


ANUNCIO: bases reguladoras da convocatoria para a cobertura en propiedade dunha praza de persoal funcionario

18/06/2021

É obxecto das presentes base é regulación do proceso selectivo do persoal, asi como da convocatoria respectiva, para o ingreso en categorías profesionais de persoal funcionario, mediante o procedemento selectivo de oposición, para a cobertura en propiedade da praza abaixo relacionada, incluídas na Oferta de Emprego Público, publicada no Boletín Oficial da Provincia nº 23 de data 04 de febreiro de 2021.


ANUNCIO: publicación da concesión definitiva, convocatoria e das bases para axudas a deportistas de Abegondo

11/06/2021

Faise público o anuncio da concesión definitiva, convocatoria, as bases e os modelos normalizados e a documentación para a presentación de solicitudes


ANUNCIO: modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola expedición de documentos

02/06/2021

O Pleno do Concello de Abegondo, na sesión ordinaria celebrada ó 15 de abril de 2021, aprobou a modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola expedición de documentos.


ANUNCIO: Aceptación dos recursos e retrotracción das actuacións administrativas do procedemento. Convocatoria e bases reguladoras para a cobertura en propiedade dunha praza de administrativo

27/05/2021

Bases reguladoras da convocatoria para a cobertura en propiedade dunha praza de persoal funcionario, incluída na oferta de emprego público do Concello de Abegondo.


ANUNCIO: elección do xuíz de paz substituto Abegondo 2021

25/05/2021

Está vacante o cargo de Xuíz de Paz substituto deste Municipio. Ábrese un prazo de 10 días hábiles para que, as persoas interesadas e que reúnan as condicións legais, o soliciten por escrito dirixido á Alcaldía.


ANUNCIO: padrón de taxas por utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público local das instalacións de enerxía eléctrica, gas, auga e hidrocarburos

22/05/2021

Publícanse os padróns fiscais dos anos 2020 e 2021 xunto cos seus respectivos anuncios no Boletín Oficial da Provincia da Coruña


ANUNCIO: aprobación inicial da modificación da RPT do Concello de Abegondo

08/05/2021

Polo pleno deste Concello de data 18.06.2012 foi aprobada inicialmente a relación de postos de traballo do Concello de Abegondo, que foi publicada no BOP, número 122 do xoves 28 de xuño de 2012 sen que houbese alegacións e foi aprobada definitivamente en pleno o 27.07.2012. A dita RPT foi modificada puntualmente en decembro de 2016. É necesario modificar a Relación de postos de traballo -RPT- por canto é necesario adecuala á realidade do Concello