Sede electrónica Concello de Abegondo

18:52:00 Martes 17 de maio 2022

Información

INTERVENCIÓN

09/10/2021

EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS MC 11/2021 DE SUPLEMENTO CRÉDITO E CRÉDITO EXTRAORDINARIO

O Pleno do Concello de Abegondo aprobou na sesión realizada o día 24 de setembro de 2021 o expediente de modificación de
créditos MC11/2021 de suplemento de crédito e crédito extraordinario, dentro do vixente Orzamento Municipal.

O anuncio de aprobación inicial está publicado no Boletín Oficial da Provincia da Coruña núm. 192 do xoves 7 de outubro de 2021.

Unha vez transcorrido o prazo de exposición pública pública sen que se presentasen reclamacións considérase elevado a definitivo de conformidade co disposto no artigo 177 e 169.3 do TRLRFL, facéndose público o resumo por capítulos do estado de gastos do orzamento municipal. 

O anuncio de aprobación definitiva está publicado no Boletín Oficial da Provincia da Coruña núm. 214 do mércores 10 de novembro de 2021.


Xustificantes de Publicación: