Sede electrónica Concello de Abegondo

17:47:10 Mércores 7 de xuño 2023
Estás en:

Información

Anuncio: rendición da Conta Xeral 2020

18/06/2021

Formada e rendida a Conta Xeral do Orzamento desta Entidade correspondente ó exercicio de 2020, integrada polas Contas e Estados a que fai referencia o artígo 209.1 del RDL 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. Durante quince días hábiles e os oito seguintes, contados a partir do seguinte ó de inserción do presente anuncio no BOP, co obxeto de que os interesados lexitimados poidan examinala e formular por escrito os reparos e observacións que se estimen pertinente.


Xustificantes de Publicación: