Sede electrónica Concello de Abegondo

06:00:24 Domingo 5 de decembro 2021
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios


Amósanse os 100 anuncios máis recentes; use o buscador para localizar outros.

Anuncio: aprobación inicial modificación crédito 5/2021

18/06/2021

O Pleno desta Corporación aprobou na sesión realizada o día 3 de xuño de 2021 o expediente de modificación de créditos MC 5/2021 de suplemento de crédito e crédito extraordinario, dentro do vixente Orzamento Municipal.


ANUNCIO: publicación da concesión definitiva, convocatoria e das bases para axudas a deportistas de Abegondo

11/06/2021

Faise público o anuncio da concesión definitiva, convocatoria, as bases e os modelos normalizados e a documentación para a presentación de solicitudes


ANUNCIO: modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola expedición de documentos

02/06/2021

O Pleno do Concello de Abegondo, na sesión ordinaria celebrada ó 15 de abril de 2021, aprobou a modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola expedición de documentos.


ANUNCIO: Aceptación dos recursos e retrotracción das actuacións administrativas do procedemento. Convocatoria e bases reguladoras para a cobertura en propiedade dunha praza de administrativo

27/05/2021

Bases reguladoras da convocatoria para a cobertura en propiedade dunha praza de persoal funcionario, incluída na oferta de emprego público do Concello de Abegondo.


ANUNCIO: elección do xuíz de paz substituto Abegondo 2021

25/05/2021

Está vacante o cargo de Xuíz de Paz substituto deste Municipio. Ábrese un prazo de 10 días hábiles para que, as persoas interesadas e que reúnan as condicións legais, o soliciten por escrito dirixido á Alcaldía.


ANUNCIO: padrón de taxas por utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público local das instalacións de enerxía eléctrica, gas, auga e hidrocarburos

22/05/2021

Publícanse os padróns fiscais dos anos 2020 e 2021 xunto cos seus respectivos anuncios no Boletín Oficial da Provincia da Coruña


ANUNCIO: aprobación inicial da modificación da RPT do Concello de Abegondo

08/05/2021

Polo pleno deste Concello de data 18.06.2012 foi aprobada inicialmente a relación de postos de traballo do Concello de Abegondo, que foi publicada no BOP, número 122 do xoves 28 de xuño de 2012 sen que houbese alegacións e foi aprobada definitivamente en pleno o 27.07.2012. A dita RPT foi modificada puntualmente en decembro de 2016. É necesario modificar a Relación de postos de traballo -RPT- por canto é necesario adecuala á realidade do Concello


Anuncio: bolsas de estudo 2020-2021

07/05/2021

Por Resolución de Alcaldía núm. 132/2021 de data 16.04.2021 acordouse realizar a convocatoria pública para a concesión de Bolsas de Estudo curso 2020/2021 do Concello de Abegondo.


PEL-REACTIVA

ANUNCIO: pagamento, resolución, convocatoria e bases específicas reguladoras das axudas do Concello de Abegondo, adherido ao fondo de financiamento para a reactivación económica e social da provincia da Coruña

30/04/2021A finalidade destas axudas é facilitar medios ás microempresas e persoas traballadoras por conta propia ou autónomas dos municipios adheridos ao Fondo de Financiamento, para facer fronte ás consecuencias derivadas da crise motivada pola COVID-19, e contribuír á súa recuperación e viabilidade no novo contexto socioeconómico


Resultado final da baremación, resultados das probas, listaxe definitiva de admitidos e excluídos e convocatoria de prazas de persoal laboral temporal no marco do programa PEL CONCELLOS REACTIVA 2021

23/04/2021

Por medio do decreto da Alcaldía do 05.04.2021 (Expte. 2021/G003/000116 ) aprobáronse as bases de selección de persoal laboral temporal para a contratación das persoas desempregadas integrantes da cuadrilla de obras e servizos mínimos municipais, financiada pola Deputación Provincial da Coruña (Programa PEL CONCELLOS REACTIVA 2021).