Sede electrónica Concello de Abegondo

13:25:14 Sábado 17 de agosto 2019
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Bases específicas reguladoras da convocatoria do proceso de selección de persoal laboral fixo, para acceso a praza vacante, incluída na oferta de emprego público do Concello de Abegondo (A Coruña) do ano 2016, polo procedemento de concurso-oposición

20/04/18

É obxecto da presente convocatoria é a selección de persoal laboral fixo , para dúas prazas coas seguintes características: persoal laboral fixo, denominación "Operario tractorista"


Bases para a selección de persoal laboral temporal para un posto de administrativo

9/04/18Obxecto da convocatoria: tendo en conta o programa de financiamento dos servizos sociais comunitarios por parte da deputación provincial da Coruña aprobado o día 15 de decembro de 2017 e dado que no mesmo inclúese para o concello de Abegondo un administrativo o mais razoable e xustificable que a praza necesaria se cubra por medio dun contrato temporal vinculado á subvención por ser insuficiente o cadro de persoal municipal para desenvolver as funcións obxecto de contratación.Bases do concurso de disfraces e do Pincho Choqueiro Entroido 2018

1/02/18


Mediante resolución de Alcaldía núm. 49/2018 de 01/02/2018 se aprobó aprobada a convocatoria e as bases do concurso de disfraces e do Pincho Choqueiro Entroido 2018 do Concello de Abegondo.


Planificación normativa do Concello de Abegondo para 2018

12/01/18


De acordo co artigo 132.1 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, anualmente, as administracións públicas farán público un plan normativo que conterá as iniciativas legais ou regulamentarias que vaian ser tramitadas para a súa aprobación no ano seguinte.
ANUNCIO: consulta pública para a elaboración da Ordenanza fiscal reguladora da taxa por utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público local por instalacións de transporte de enerxía eléctrica, gas, auga, e hidrocarburo

8/11/17De conformidade co establecido no artigo 133 da Lei 39/2015 de 1 de outubro de procedemento Administrativo común, con carácter previo á elaboración do proxecto da ordenanza, se substanciará unha consulta pública, a través do portal web da Administración competente de conformidade ao artigo 133 referido.


Anuncio de aprobación de bolsas de estudo 2016/2017

2/11/17


O Concello de Abegondo, mediante resolución da Alcaldía núm. 462/2017 de data 11.10.2017, de acordo coa proposta de comisión cualificadora, acordou conceder e denegar as solicitudes das bolsas de estudo 2016/2017, que figuran no anuncio de aprobación anexo.

Para calquera aclaración poden poñerse en contacto coa Concellería de Educación e Cultura do Concello de Abegondo.Bases específicas reguladoras da convocatoria do proceso de selección de persoal laboral fixo, para acceso a prazas vacantes, incluída na oferta de emprego público do Concello de Abegondo (A Coruña) do ano 2016, polo procedemento de concurso-oposición

27/09/17


Bases específicas Operario de Medio Ambiente. Por Resolución de Alcaldía número 2017/G003/000079 , aprobáronse as bases especificas para a praza vacante do persoal municipal, mediante sistema de concurso-oposición.