Sede electrónica Concello de Abegondo

20:14:50 Domingo 23 de xaneiro 2022
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios


Amósanse os 100 anuncios máis recentes; use o buscador para localizar outros.


Resultados finais do proceso de selección de persoal laboral temporal para a convocatoria das prazas de brigada de prevención de incencios forestais 2021

06/07/2021

Comunícase que por medio da Resolución da Alcaldía do 17/06/2021 (Expte. TEDEC número: 2021/G003/000226) aprobáronse as bases de selección para a contratación laboral temporal das persoas traballadoras que integrarán a brigada de prevención e defensa contra incendios forestais no exercicio 2021, conforme ao convenio de colaboración asinado coa Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia. Fanse públicas as actas cos resultados das probas da convocatoria e os resultados finais do proceso.


Anuncio: rendición da Conta Xeral 2020

18/06/2021

Formada e rendida a Conta Xeral do Orzamento desta Entidade correspondente ó exercicio de 2020, integrada polas Contas e Estados a que fai referencia o artígo 209.1 del RDL 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. Durante quince días hábiles e os oito seguintes, contados a partir do seguinte ó de inserción do presente anuncio no BOP, co obxeto de que os interesados lexitimados poidan examinala e formular por escrito os reparos e observacións que se estimen pertinente.


Anuncio: aprobación inicial modificación crédito 5/2021

18/06/2021

O Pleno desta Corporación aprobou na sesión realizada o día 3 de xuño de 2021 o expediente de modificación de créditos MC 5/2021 de suplemento de crédito e crédito extraordinario, dentro do vixente Orzamento Municipal.


ANUNCIO: publicación da concesión definitiva, convocatoria e das bases para axudas a deportistas de Abegondo

11/06/2021

Faise público o anuncio da concesión definitiva, convocatoria, as bases e os modelos normalizados e a documentación para a presentación de solicitudes


ANUNCIO: modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola expedición de documentos

02/06/2021

O Pleno do Concello de Abegondo, na sesión ordinaria celebrada ó 15 de abril de 2021, aprobou a modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola expedición de documentos.


ANUNCIO: Aceptación dos recursos e retrotracción das actuacións administrativas do procedemento. Convocatoria e bases reguladoras para a cobertura en propiedade dunha praza de administrativo

27/05/2021

Bases reguladoras da convocatoria para a cobertura en propiedade dunha praza de persoal funcionario, incluída na oferta de emprego público do Concello de Abegondo.


ANUNCIO: elección do xuíz de paz substituto Abegondo 2021

25/05/2021

Está vacante o cargo de Xuíz de Paz substituto deste Municipio. Ábrese un prazo de 10 días hábiles para que, as persoas interesadas e que reúnan as condicións legais, o soliciten por escrito dirixido á Alcaldía.


ANUNCIO: padrón de taxas por utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público local das instalacións de enerxía eléctrica, gas, auga e hidrocarburos

22/05/2021

Publícanse os padróns fiscais dos anos 2020 e 2021 xunto cos seus respectivos anuncios no Boletín Oficial da Provincia da Coruña


ANUNCIO: aprobación inicial da modificación da RPT do Concello de Abegondo

08/05/2021

Polo pleno deste Concello de data 18.06.2012 foi aprobada inicialmente a relación de postos de traballo do Concello de Abegondo, que foi publicada no BOP, número 122 do xoves 28 de xuño de 2012 sen que houbese alegacións e foi aprobada definitivamente en pleno o 27.07.2012. A dita RPT foi modificada puntualmente en decembro de 2016. É necesario modificar a Relación de postos de traballo -RPT- por canto é necesario adecuala á realidade do Concello