Sede electrónica Concello de Abegondo

01:19:21 Domingo 5 de abril 2020
Estás en:

Información

Taboleiro de anunciosANUNCIO: bases e convocatoria para selección de persoal laboral temporal para a contratación das persoas desempregadas integrantes da cuadrilla de obras e servizos mínimos municipais, financiada pola Deputación Provincial da Coruña (Programa de Integración Laboral 2018, anualidade 2018)

27/06/18O Concello de Abegondo convoca as seguintes prazas:
– 1albanel (oficial de segunda)
– 2 peóns de obras públicas
– 1 peón forestal
As bases da convocatoria pódense consultar no taboleiro de anuncios municipal e na sede electrónica do Concello (https://sede.abegondo.gal)


ANUNCIO: Convocatoria e bases para unha praza de persoal laboral: operario palista

22/06/18


Sistema de selección: concurso – oposición

Titulación mínima esixida aos aspirantes: estudios primarios


Bases específicas reguladoras da convocatoria do proceso de selección de persoal funcionario, para acceso a prazas vacantes, incluída na oferta de emprego público do Concello de Abegondo (A Coruña), do ano 2016, polo procedemento de concurso-oposición

7/06/18


Bases específicas Arquitecto Técnico. Por Resolución de Alcaldía número 2017/G003/000059 , aprobáronse as bases especificas para a praza vacante do persoal municipal, mediante sistema de concurso-oposición


Convocatoria de subvencións e axudas públicas: Certame Letras Galegas 2018

6/06/18


Publícase o extracto da convocatoria. O texto completo está dispoñible na Base de Datos Nacional de Subvencións


Asunto: Bolsas de estudo 2017/2018

16/05/18


Expediente: 2018/A002/000002

Por Resolución da Alcaldía núm. 181/2018, de data 16.04.2018, acordouse realizar a convocatoria pública para a concesión de Bolsas de Estudo curso 2017/2018 do Concello de Abegondo.


Bases para a selección dun funcionario interino: Arquitecto

20/04/18Por Resolución de Alcaldía número 2017/G003/000411, aprobáronse as bases para a praza vacante do persoal municipal, mediante sistema de concurso-oposición. Achéganse as bases reguladoras que rexerán a convocatoria.


Bases específicas reguladoras da convocatoria do proceso de selección de persoal laboral fixo, para acceso a praza vacante, incluída na oferta de emprego público do Concello de Abegondo (A Coruña) do ano 2016, polo procedemento de concurso-oposición

20/04/18

É obxecto da presente convocatoria é a selección de persoal laboral fixo , para dúas prazas coas seguintes características: persoal laboral fixo, denominación "Operario tractorista"


Bases para a selección de persoal laboral temporal para un posto de administrativo

9/04/18Obxecto da convocatoria: tendo en conta o programa de financiamento dos servizos sociais comunitarios por parte da deputación provincial da Coruña aprobado o día 15 de decembro de 2017 e dado que no mesmo inclúese para o concello de Abegondo un administrativo o mais razoable e xustificable que a praza necesaria se cubra por medio dun contrato temporal vinculado á subvención por ser insuficiente o cadro de persoal municipal para desenvolver as funcións obxecto de contratación.