Sede electrónica Concello de Abegondo

11:53:38 Martes 26 de xaneiro 2021
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Acta número 2 do proceso de selección. Bases de selección para a contratación de persoal laboral temporal dos integrantes da cuadrilla de obras e servizos mínimos municipais, anualidade 2019, financiada pola Deputación Provincial da Coruña (Programa de Integración Laboral 2019)

7/05/19

A convocatoria refírese ás seguintes prazas: cuadrillas de obras e servizos mínimos municipais para o exercicio 2019 (Programa de integración laboral PEL CONCELLOS /2019). Plazas: -1 albanel (oficial de segunda) -2 peóns de obras públicas -1 peón forestal
Aprobación definitiva do instrumento de ordenación provisional do Concello de Abegondo

10/04/19

O instrumento de ordenación provisional do Concello de Abegondo nos termos que obran no expediente foi aprobado definitivamente por acordo de pleno de data 28.03.2019, de conformidade co artigos 84 e seguintes da Lei 2/2017 de 8 de febreiro de medidas fiscais, administrativas e de ordenación:


Acta da segunda proba, primeira proba, resultados e test do proceso de selección para normalizador lingüístico

3/04/19


Por decreto da Alcaldía número 2018/G003/000318 foron aprobadas as bases específicas reguladoras do proceso de selección de persoal laboral, para acceso a prazas vacantes, incluída na oferta de emprego público do Concello de Abegondo (A Coruña) do ano 2017, polo procedemento de concurso-oposiciónConcesión subvencións a entidades sen ánimo de lucro anualidade e comisións de festas 2018

9/01/19

EXPEDIENTE: 2018/A002/000003 e 2018/G003/000596
Faise pública a resolución provisional da concesión de subvencións a entidades sen ánimo de lucro anualidade e comisións de festas 2018.


ANUNCIO: Convocatoria e bases para unha praza de persoal laboral: técnico de medio ambiente

27/12/18


Sistema de selección: concurso – oposición
Titulación mínima esixida aos aspirantes: Licenciado ou grado en Bioloxía ou en química / Licenciatura e grao en Ciencias Ambientais


ANUNCIO de información pública de aprobación inicial do instrumento de ordenación provisional.

21/12/18

Información pública de aprobación inicial do instrumento de ordenación provisional.


Aprobación das bolsas de estudo 2017-2018

14/12/18

Faise pública a relación de solicitudes concedidas e denegadas por Resolución de Alcaldía Núm.: 544/2018 de data 10.12.2018, de acordo coa proposta da Comisión Cualificadora.