Sede electrónica Concello de Abegondo

19:28:44 Martes 17 de maio 2022
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios


Amósanse os 100 anuncios máis recentes; use o buscador para localizar outros.

ANUNCIO: padrón de taxas por utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público local das instalacións de enerxía eléctrica, gas, auga e hidrocarburos

22/05/2021

Publícanse os padróns fiscais dos anos 2020 e 2021 xunto cos seus respectivos anuncios no Boletín Oficial da Provincia da Coruña


ANUNCIO: aprobación inicial da modificación da RPT do Concello de Abegondo

08/05/2021

Polo pleno deste Concello de data 18.06.2012 foi aprobada inicialmente a relación de postos de traballo do Concello de Abegondo, que foi publicada no BOP, número 122 do xoves 28 de xuño de 2012 sen que houbese alegacións e foi aprobada definitivamente en pleno o 27.07.2012. A dita RPT foi modificada puntualmente en decembro de 2016. É necesario modificar a Relación de postos de traballo -RPT- por canto é necesario adecuala á realidade do Concello


Anuncio: bolsas de estudo 2020-2021

07/05/2021

Por Resolución de Alcaldía núm. 132/2021 de data 16.04.2021 acordouse realizar a convocatoria pública para a concesión de Bolsas de Estudo curso 2020/2021 do Concello de Abegondo.


PEL-REACTIVA

ANUNCIO: pagamento, resolución, convocatoria e bases específicas reguladoras das axudas do Concello de Abegondo, adherido ao fondo de financiamento para a reactivación económica e social da provincia da Coruña

30/04/2021A finalidade destas axudas é facilitar medios ás microempresas e persoas traballadoras por conta propia ou autónomas dos municipios adheridos ao Fondo de Financiamento, para facer fronte ás consecuencias derivadas da crise motivada pola COVID-19, e contribuír á súa recuperación e viabilidade no novo contexto socioeconómico


Resultado final da baremación, resultados das probas, listaxe definitiva de admitidos e excluídos e convocatoria de prazas de persoal laboral temporal no marco do programa PEL CONCELLOS REACTIVA 2021

23/04/2021

Por medio do decreto da Alcaldía do 05.04.2021 (Expte. 2021/G003/000116 ) aprobáronse as bases de selección de persoal laboral temporal para a contratación das persoas desempregadas integrantes da cuadrilla de obras e servizos mínimos municipais, financiada pola Deputación Provincial da Coruña (Programa PEL CONCELLOS REACTIVA 2021).


Modificación ordenanza proxectos de urbanización

22/03/2021

O Pleno do Concello de Abegondo, na sesión extraordinaria celebrada ó 26 de febreiro de 2021,aprobou a modificación da Ordenanza para a Redacción de Proxectos de Urbanización de Obras e Recepción polo Concello de Abegondo. En cumprimento do disposto nos artigos 49 e 70.2 da Lei 7/1985,de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, sométese esta modificación da Ordenanza a información pública e audiencia os interesados por un prazo de trinta días, a contar dende o día seguinte a inserción de este anuncio no Boletín Oficial da Provincia, para que se poida examinar e presentar reclamacións e suxestións, que serán resoltas por a Corporación. De non presentarse reclamacións ou suxestións no mencionado prazo, considerarse aprobada definitivamente sen necesidade de acordo expreso por o Pleno.


Modificación Ordenanza de construcción, instalacións e obras

22/03/2021

O Pleno do Concello de Abegondo, na sesión extraordinaria celebrada ó 26 de febreiro de 2021, aprobou a modificación da Ordenanza fiscal reguladora do imposto de construcións, instalacións e obras.


Anuncio: cesión de terreno a la Xunta de Galicia

08/03/2021

Por acordo do Pleno extraordinario do Concello de Abegondo do 26 de febreiro de 2021 foi aprobado expediente de cesión gratuíta de ben patrimonial terreo para a construción do Centro de Saúde San Marcos Abegondo.


Anuncio: aprobación inicial do plan municipal de prevención de incendios

15/02/2021

Logo de aprobarse inicialmente, mediante acordo do Pleno do Concello de Abegondo, na sesión ordinaria,realizada o día 29 de xaneiro de 2021, o borrador do Plan Municipal de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais do Concello de Abegondo, sométese a información pública, en cumprimento do establecido no artigo 83 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (LPACAP en adiante). O devandito borrador do Plan Municipal de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais do Concello de Abegondo exhibirase en formato papel no departamento de Urbanismo do Concello (Casa do Concello, San Marcos, núm.1 CP.15318, Abegondo-A Coruña), en horario de oficina (luns a venres, de 9.00 horas a 14.00 horas) e na sede electrónica do Concello (https://sede.abegondo.gal). Durante un período de vinte días hábiles a partires da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña,calquera persoa física ou xurídica poderá examinar o expediente co fin de que as persoas que o desexen poidan formular as correspondentes alegacións, observacións e suxestións.


ANUNCIO: resolución da convocatoria e bases para a concesión de subvencións a entidades sen ánimo de lucro. Anualidade 2020

15/01/2021

Mediante a resolución da Alcaldía núm. 402/2020, do 22/09/2020, aprobouse realizar a convocatoria pública e aprobar as bases da convocatoria subvencións correspondentes a entidades sen ánimo de lucro do Concello de Abegondo da anualidade 2020