Sede electrónica Concello de Abegondo

12:16:00 Domingo 17 de novembro 2019
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

ANUNCIO do Plan especial de reforma interior do solo urbano non consolidado UU-R13

21/04/17


O Plan especial de reforma interior do solo urbano non consolidado UU-R13 que afecta o ámbito da delimitación do solo urbano non consolidado denominado UU-R13 do concello de Abegondo foi aprobado mediante a Resolución da Alcaldía 84/2017, do 16 de marzo de 2017, de conformidade co artigo 75.1.a) da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, e co artigo 186.1.a) do seu regulamento, e sométese a información pública polo prazo de dous meses contados desde a última publicación no Diario Oficial de Galicia.


Así mesmo, estará á disposición na sede electrónica deste concello sede.abegondo.es


Durante este prazo poderá ser examinado por calquera interesado nas dependencias municipais para que se formulen as alegacións que se consideren pertinentes ou obter copias.Quedan suspendidas as licenzas naqueles ámbitos do territorio cuxas novas determinacións supoñan modificación da ordenación urbanística vixente.

A suspensión de licenzas de acordo co artigo 47 da LSG correspóndese co mesmo ámbito da delimitación do solo urbano non consolidado denominado UU-R13, cunha superficie, segundo levantamento topográfico, de 13.865,19 m2.


ANUNCIO da aprobación inicial do expediente de reparcelamento por cooperación do polígono UU-R13

21/04/17


Mediante a Resolución da Alcaldía 410/2014, do 26 de novembro de 2014, iniciouse expediente para a aprobación do proxecto de equidistribución para a execución da urbanización do polígono de execución UUR13


ANUNCIO da aprobación inicial da modificación do planeamento de ordenación urbanística

20/04/17


Modificación puntual no ámbito da parcela con referencia 9087703NH5898N0001TA clasificada como solo urbano consolidadoListaxes definitivas para as prazas de técnico ou técnica de deportes e animador ou animadora sociocultural

30/12/16

Fanse públicas as listaxes definitivas de admitidos e admitidas para as prazas de técnico ou técnica de deportes e animador ou animadora sociocultural

Publicación das listaxes de admitidos para os procedementos abertos de selección de persoal laboral temporal

26/12/16

Fanse públicas as listaxes provisionais paras a prazas de técnico ou técnica de deportes e animador ou animadora sociocultural e a listaxe definitiva para a praza de normalización lingüística