Sede electrónica Concello de Abegondo

15:12:00 Venres 16 de abril 2021
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios


Amósanse os 100 anuncios máis recentes; use o buscador para localizar outros.


Convocatoria para a cobertura por concurso de méritos da seguinte praza de persoal laboral temporal

03/08/2017


PRAZAS: 1 enxeñeiro/a agrónomo ou de montes para dirixir a Oficina Técnica do programa LIFE do Concello de Abegondo


ANUNCIO: aprobación da bolsa de emprego para cubrir postos de traballo para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais

23/06/2017

As prazas a cubrir veñen derivadas do convenio de colaboración suscrito coa Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante os anos 2016, 2017 e 2018


ANUNCIO contratación de persoal laboral temporal dos integrantes da cuadrilla de obras e servizos mínimos municipais, anualidade 2017, financiada pola Deputación Provincial da Coruña (Programa de Integración Laboral 2017)

31/05/2017


Comunícase que por medio de Resolución da Alcaldía do 19.05.2017 aprobáronse as bases de selección de persoal laboral temporal para a contratación das persoas desempregadas integrantes da cuadrilla de obras e servizos mínimos municipais, financiada pola Deputación Provincial da Coruña (Programa de Integración Laboral 2017, anualidade 2017).
O Concello de Abegondo convoca as seguintes prazas:
– 1 albanel (oficial de segunda)
– 3 peóns de obras públicas
– 1 peón forestal
As bases da convocatoria pódense consultar no taboleiro de anuncios municipal e na web www.abegondo.gal
Prazo de presentación de instancias: 8 días hábiles a partir do día seguinte á publicación deste anuncio.

Abegondo, 19 de maio de 2017
O alcalde
José Antonio Santiso MiramontesANUNCIO: Anuncio do Certame das Letras Galegas 2017

19/05/2017


Mediante Resolución da Alcaldía de data 16/05/2017, foi acordado aprobar a convocatoria do Certame Letras Galegas 2017 Concello de Abegondo e as bases do Certame Letras Galegas 2017 Concello de Abegondo.
As ditas bases están dispoñibles na sede electrónica do Concello de Abegondo e na web municipal
Abegondo, 16 de maio de 2017
O alcalde José Antonio Santiso Miramontes asdo.


ANUNCIO para bolsas de estudo para o curso 2016/17.

06/05/2017


Mediante Resolución da Alcaldía do 4 de abril de 2017, acordouse:

  • .- Primeiro. Realizar a convocatoria pública para a concesión de bolsas de estudo, curso 2016/17.
    Requisitos: os establecidos nas bases da convocatoria.
  • .- Segundo. Publicar esta convocatoria no Diario Oficial de Galicia, no Boletín Oficial da provincia, no taboleiro de anuncios do concello e na páxina web do concello. /ul>


ANUNCIO do Plan especial de reforma interior do solo urbano non consolidado UU-R13

21/04/2017


O Plan especial de reforma interior do solo urbano non consolidado UU-R13 que afecta o ámbito da delimitación do solo urbano non consolidado denominado UU-R13 do concello de Abegondo foi aprobado mediante a Resolución da Alcaldía 84/2017, do 16 de marzo de 2017, de conformidade co artigo 75.1.a) da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, e co artigo 186.1.a) do seu regulamento, e sométese a información pública polo prazo de dous meses contados desde a última publicación no Diario Oficial de Galicia.


Así mesmo, estará á disposición na sede electrónica deste concello sede.abegondo.es


Durante este prazo poderá ser examinado por calquera interesado nas dependencias municipais para que se formulen as alegacións que se consideren pertinentes ou obter copias.Quedan suspendidas as licenzas naqueles ámbitos do territorio cuxas novas determinacións supoñan modificación da ordenación urbanística vixente.

A suspensión de licenzas de acordo co artigo 47 da LSG correspóndese co mesmo ámbito da delimitación do solo urbano non consolidado denominado UU-R13, cunha superficie, segundo levantamento topográfico, de 13.865,19 m2.


ANUNCIO da aprobación inicial do expediente de reparcelamento por cooperación do polígono UU-R13

21/04/2017


Mediante a Resolución da Alcaldía 410/2014, do 26 de novembro de 2014, iniciouse expediente para a aprobación do proxecto de equidistribución para a execución da urbanización do polígono de execución UUR13


ANUNCIO da aprobación inicial da modificación do planeamento de ordenación urbanística

20/04/2017


Modificación puntual no ámbito da parcela con referencia 9087703NH5898N0001TA clasificada como solo urbano consolidado