Sede electrónica Concello de Abegondo

14:30:27 Martes 25 de xuño 2024

Información

INTERVENCIÓN

05/09/2023

CUENTA GENERAL 2022

EXP: 2023/G006/000088

En cumprimento de canto dispón o artigo 212 do Texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais aprobado por Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, e unha vez que foi debidamente informada pola Comisión Especial de Contas do 31 de maio de 2023, exponse ao público a Conta Xeral correspondente ao exercicio 2022, por un prazo de quince días, durante os cales quen se estime interesado poderá presentar reclamacións, reparos ou observacións que teñan por convenientes.


Xustificantes de Publicación: