Sede electrónica Concello de Abegondo

08:43:25 Martes 23 de xullo 2024
Estás en:

Detalle trámite

Solicitude de praza na escola infantil municipal

Permite presentar electrónicamente a solicitude para unha praza na escola infantil municipal.

Preferentemente de forma telemática a través do botón "Iniciar trámite". Si o interesado non utiliza a vía telemática poderá descargarse o/os impreso/s dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán dito/s impreso/s normalizado/s a presentar.

Convocatoria Ordinaria:         1-31 de Marzo

Convocatoria Extraordinaria: Consultar a Ordenanza Reguladora.

Situación familiar

 • Fotocopia do NIF/NIE dos pais, acolledores ou titores legais.
 • Certificado de empadroamento colectivo.
 • Fotocopia do libro de familia.

Situación económica

 • Fotocopia da Declaración do Imposto sobre a Renda das persoas físicas. Individual Conxunta
 • Copia da comunicación enviada pola Axencia Estatal de Administración Tributaria.
 • Certificación da Axencia Estatal de Administración Tributaria.
 • Tres últimas nóminas e última da paga extra.
 • Xustificante de pensións da Seguridade social.
 • Certificación do INEM de alta como demandante de emprego.
 • Certificación do INEM de prestación económica.
 • Certificación de minusvalía dalgún membro da unidade familiar.
 • Informe do organismo competente sobre o grao de minusvalía e necesidade de integración.
 • Informe de servizos sociais por situación especial da unidade familiar.
 • Título de familia numerosa.
 • Último recibo do pagamento da cota á Seguridade social no caso de traballadores autónomos

No caso de que a solicitude non reúna os requisitos esixidos, o Concello requirirá ao interesado para que nun prazo de 10 días emende a falta ou xunte os documentos necesarios, con indicación de que, se así non se fixese, se terá por desestimada a súa petición arquivándose sen máis trámite.

Nome: Solicitude de praza na escola infantil municipal.

Inicio do procedemento: A instancia de parte.

Tipo de interesado: Persona física ou xurídica.

Canles de atención: Telemático (Iniciar trámite)

                                 Presencial.